0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Michal Galas
۳
۰
Jakub Miszkurka
Finished
۰۸:۰۰
Michal Murawski
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۲:۱۵
Jakub Miszkurka
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۴۵
Kleszcz Krzesimir
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۴۵
Damian Swierczek
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۳۰
Michal Galas
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۳۰
Damian Korczak
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۰۹:۴۵
Lukasz Sokolowski
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۱:۳۰
Michal Galas
۰
۲
Michal Murawski
inprogress
۱۴:۱۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۱۵
Jakub Miszkurka
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۱۵
Wojciech Gluszek
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۳۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۹:۰۰
Michal Galas
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۱۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۱۵
Szymon Radlo
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۱:۴۵
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۰۰
Michal Galas
۲
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۲:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Jakub Miszkurka
Finished
۰۳:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Michal Galas
Finished
۰۳:۳۰
Michal Galas
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۴۵
Jakub Miszkurka
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۰۶:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Jakub Miszkurka
Finished
۰۷:۰۰
Lukasz Sokolowski
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۰۰
Michal Murawski
۱
۳
Jakub Miszkurka
Finished
۱۰:۴۵
Jakub Miszkurka
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۱:۴۵
Milosz Przybylik
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۰۰
Jan Zandecki
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۰۰:۰۰
Lukasz Sokolowski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۰۰:۳۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۱۵
Kleszcz Krzesimir
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۴۵
Szymon Radlo
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۳:۱۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۳:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۴:۳۰
Szymon Radlo
۳
۱
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۴:۴۵
Adam Dosz
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Milosz Przybylik
Finished
۱۱:۰۰
Damian Korczak
۳
۲
Michal Galas
Finished
۱۱:۱۵
Milosz Przybylik
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۲:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۳۰
Michal Galas
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۱۲:۴۵
Adam Dosz
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۳:۰۰
Damian Korczak
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۳:۱۵
Lukasz Sokolowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Adam Dosz
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Lukasz Sokolowski
۳
۰
Milosz Przybylik
Finished
۱۵:۰۰
Maciej Podsiadlo
-
-
Wojciech Gluszek
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Bartosz Czerwinski
-
-
Jan Zandecki
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Michal Galas
-
-
Jakub Miszkurka
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Adam Dosz
-
-
Milosz Przybylik
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Michal Murawski
-
-
Wojciech Gluszek
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
  Czech Republic Pro League
Vit Salanda
۳
۱
Martin Jirasek
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Cinibulk
-
-
Jiri Pozarsky
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Josef Grill
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۳۰
Milan Smrcek
۲
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Martin Kowalik
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Babicka
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۶:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Svec
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۳۰
Jiri Svec
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Dousa
۱
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۰:۳۰
Martin Cmunt
۲
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۰:۳۰
Martin Cmunt
۳
۲
Simon Kadavy
Finished
۰۲:۰۰
Petr Picek
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Fojt
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Lukas Babicka
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smrcek
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Lukas Babicka
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Fojt
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۶:۳۰
Jan Potensky
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۳۰
Jan Svoboda
۱
۳
Miroslav Cinibulk
Finished
۱۴:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Martin Cmunt
Finished
۰۰:۰۰
Dominik Lengal
۳
۲
Tomas Bartik
Finished
۰۰:۰۰
Lubomir Navrat
۰
۳
Kamil Przeczek
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Przeczek
۲
۳
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Bartik
۱
۳
Ales Novak
Finished
۰۰:۳۰
Dalibor Velky Jnr.
۳
۰
Lubomir Navrat
Finished
۰۱:۰۰
Adam Sivera
۱
۳
Dominik Lengal
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Przeczek
۳
۱
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۰۲:۰۰
Dominik Lengal
۲
۳
Adam Sivera
Finished
۰۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۴:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Mihail Trinta
۲
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۵:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Miroslav Adamec
۱
۳
Lukas Babicka
Finished
۰۷:۰۰
Kamil Novak
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۸:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
Miroslav Adamec
Finished
۰۸:۰۰
Eduard Sionkala
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Milan Longin
Finished
۱۱:۰۰
Radomir Vavrecka
۰
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۱:۰۰
Josef Koutnik
۲
۳
Josef Ciz
Finished
۱۱:۰۰
Martin Jirasek
۰
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۱:۳۰
Petr Jochym
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۱:۳۰
Adolf Huttl
۳
۰
Eduard Sionkala
Finished
۱۲:۰۰
Milan Longin
۰
۳
Jiri Svec
Finished
۱۲:۰۰
Josef Ciz
۳
۲
Vit Salanda
Finished
۱۲:۰۰
Pavel Mozol
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Vit Salanda
۳
۰
Josef Koutnik
Finished
۱۲:۳۰
Eduard Sionkala
۱
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۲:۳۰
Petr Jochym
۳
۱
Adolf Huttl
Finished
۱۳:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Pavel Mozol
Finished
۱۳:۰۰
Martin Jirasek
۲
۳
Josef Ciz
Finished
۱۳:۰۰
Jan Potensky
۲
۳
Milan Longin
Finished
۱۳:۰۰
Adolf Huttl
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۴:۰۰
Josef Ciz
۲
۳
Vit Salanda
Finished
۱۴:۰۰
Bohumil Duben
۳
۰
Karel Hons
Finished
۱۴:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۲
Jaroslav Vanek
inprogress
۱۵:۰۰
Vojtech Konvicka
۱
۳
Petr Jochym
Finished
۱۵:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۵:۰۰
Martin Kowalik
-
-
Rostyslav Kliucuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Jan Svoboda
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Jaroslav Vanek
-
-
Petr Oliver Korp
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
  Russia Liga Pro
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Zhigalov
۲
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Vasily Shirshov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۳۰
Roman Astreev
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۰۹:۱۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Dmitri Razinkov
Finished
۱۴:۲۰
Maksim Dukhin
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Igor Blinov
Finished
۰۸:۱۵
Evgeny Kalashnikov
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۲:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۴۵
Vasily Shirshov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۳۰
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Egor Karabanov
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۹:۴۵
Yaroslav Troyanov
۲
۳
Mihail Minchenkov
Finished
۱۰:۰۰
Mihail Minchenkov
۳
۱
Egor Karabanov
Finished
۱۰:۳۰
Igor Blinov
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۱:۰۰
Maksim Dukhin
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۱۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Ignatiev
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Ivan Pandur
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Pandur
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Belugin
۱
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Egor Karabanov
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۰۰
Roman Astreev
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۰:۴۵
Miliutin Pavel
۱
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۲:۱۵
Valeriy Zanev
۱
۳
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۲:۴۵
Dmitri Razinkov
۲
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۳:۰۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۰
Yuriy Zaycev
Finished
۱۳:۱۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۳:۴۵
Andrei Bokov
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۴:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۲
Valeriy Zanev
Finished
۱۴:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۱۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Maksim Surkin
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۲۰
Maksim Surkin
۳
۲
Krotkov Alexander Alimovich
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Kazakov
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Maksim Surkin
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۲:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedosov
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedosov
۲
۳
Maksim Surkin
Finished
۰۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۱۵
Krotkov Alexander Alimovich
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۴۵
Igor Sergeevich
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۰۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۸:۱۵
Mihail Minchenkov
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۳۰
Aleksey Lobanov
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۴۵
Damir Bedretdinov
۱
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۰۰
Igor Blinov
-
-
Igor Krikunov
inprogress
۰۹:۱۵
Igor Sergeevich
۳
۱
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Kutuzov
۱
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۰:۱۵
Damir Bedretdinov
۱
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Kozlov
۳
۰
Daniil Mikheev
Finished
۱۲:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۱
۳
Andrey Viktorovich Matonin
Finished
۱۲:۱۵
Daniil Mikheev
۳
۰
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۳:۰۰
Andrey Viktorovich Matonin
۳
۰
Valeriy Zanev
Finished
۱۳:۱۵
Nikita Sadovskiy
۱
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۱۳:۳۰
Aleksandr Kozlov
۳
۰
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۴:۰۰
Miliutin Pavel
۳
۰
Yuriy Zaycev
Finished
۱۴:۱۵
Andrey Viktorovich Matonin
۳
۲
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۴:۴۵
Vladimir Nemashkalo
-
-
Roman Chernyi
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Armen Pomazkov
-
-
Grigorii Zhukov
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Aleksandr Libatskii
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
  Germany Challenger Series
Dauud Cheaib
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۳:۰۰
John Oyebode
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۴۰
Damian Zech
۳
۰
Salim Karam
Finished
۱۲:۲۰
Florian Bluhm
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۴:۲۰
Sven Happek
۳
۱
Salim Karam
Finished
۰۰:۲۰
Sven Happek
۲
۳
John Oyebode
Finished
۱۳:۴۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Volodymyr Maksiuta
۰
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۰:۰۰
  World TT-CUP
Marat Filip
۲
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۲۰
Denis Benes
-
-
Krystof Prida
Cancelled
۰۰:۲۵
Jaromir Zlamal
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۵۵
Petr Semrad
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۱:۲۰
Denis Benes
۲
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۱:۲۵
Jan Hendrych
۳
۲
Marat Filip
Finished
۰۲:۲۰
Jan Urbanek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۲:۵۵
Kirills Jahontovs
۲
۳
Eduards Spagis
Finished
۱۰:۰۵
Andrejs Cemirtans
۲
۳
Vitalijs Glazunovs
Finished
۱۰:۳۵
Ruzicka Josef
۳
۲
Ales Langer
Finished
۱۰:۵۰
Kirills Jahontovs
۰
۳
Vitalijs Glazunovs
Finished
۱۱:۰۵
Martin Dolezal
۰
۳
Jan Simecek
Finished
۱۱:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Eduards Spagis
۳
۱
Andrejs Cemirtans
Finished
۱۱:۳۵
Ruzicka Josef
۱
۳
Jan Simecek
Finished
۱۱:۵۰
Pavel Papirnik
۰
۳
Marek Fabini
Finished
۱۱:۵۵
Kirills Jahontovs
۳
۱
Andrejs Cemirtans
Finished
۱۲:۰۵
Ales Langer
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۲:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۱۲:۲۵
Vitalijs Glazunovs
۳
۲
Eduards Spagis
Finished
۱۲:۳۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۲:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Pavel Papirnik
Finished
۱۲:۵۵
Jan Simecek
۳
۲
Ales Langer
Finished
۱۳:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Pavel Papirnik
Finished
۱۳:۲۵
Vitalijs Glazunovs
۳
۲
Eduards Spagis
Finished
۱۳:۳۵
Marek Fabini
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۵۵
Jan Simecek
-
-
Ruzicka Josef
Cancelled
۱۴:۲۰
Petr Vrastil
۰
۲
Andrei Knazik
inprogress
۱۴:۵۰
Petr Kotrbaty
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۵۵
Filip Musil
-
-
Svoboda Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Sochor Miroslav
-
-
Brozek Michal
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Petr Vrastil
-
-
Svoboda Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Ondrej Fiklik
-
-
Marek Fabini
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
  Belarus Liga Pro
Viktor Kozlov
۰
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۹:۰۰
Gennadii Levin
۲
۳
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۳۰
Gennadii Levin
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۱۱:۰۰
Alexey Kulesh
۱
۳
Aleksandr Koloskov
Finished
۱۲:۳۰
Vadim Nekhvedovich
۳
۰
Anton Lazarevskii
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Koloskov
۱
۳
Vadim Nekhvedovich
Finished
۱۳:۳۰
Anton Lazarevskii
۳
۲
Alexey Kulesh
Finished
۱۴:۰۰
Alexey Kulesh
۳
۱
Vadim Nekhvedovich
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Koloskov
۰
۲
Anton Lazarevskii
inprogress
۱۵:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Jakub Seibert
-
-
Tomas Tregler
inprogress
۱۱:۴۰
Ilias Michailidis
-
-
Michal Benes
inprogress
۱۲:۱۵
Michal Obeslo
-
-
Jiri Vrablik
inprogress
۱۲:۴۵
Yevhen Pryshchepa
-
-
Jakub Seibert
inprogress
۱۳:۱۵
Ilias Michailidis
-
-
Viktor Yefimov
inprogress
۱۳:۴۵
Tomas Tregler
-
-
Michal Benes
inprogress
۱۴:۱۵
Michal Obeslo
-
-
Jakub Seibert
inprogress
۱۴:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید